VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti GEBAUER-PODĚBRADY, s.r.o., IČO: 261 82 491, se sídlem na adrese Husova 24, 290 01 Poděbrady, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 77670 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.podebradskypivovar.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito obchodními podmínky (účinnými ke dni odeslání objednávky Kupujícím), které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a ostatními souvisejícími předpisy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na webových stránkách. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména následující:
   • identifikační údaje kupujícího – jeho jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo a místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
   • identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího (objednávané zboží kupující „vloží“ v požadovaném množství kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
   • kupní cenu zboží a způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání a případně informace o dalších nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka“).
  6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  7. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.
  8. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
  9. Po doručení objednávky Prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí Kupujícímu její obdržení, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.
  10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  11. Potvrzením objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále jen „Smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na webovém rozhraní obchodu je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
  12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  13. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od Smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
   • dojde k poškození zboží před jeho odesláním;
   • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
   • existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění Smlouvy. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.
 4. Zvláštní pravidla ohledně prodeje alkoholických nápojů
  1. Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že objednání a prodej alkoholických nápojů a výrobků fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.
  2. Kupující vytvořením objednávky, jejímž předmětem je alkoholický nápoj, prohlašuje, že je starší 18 let.
  3. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že při přebírání alkoholického nápoje je prodávající, případně dopravce nebo jakýkoliv jiný subjekt, který kupujícímu alkoholický nápoj doručuje, oprávněn zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, za účelem ověření že je kupující starší 18 let.
  4. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18let, k předání zboží nedojde a prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům kupujícího. Nepodrobí-li se kupující této kontrole nebo bude-li mladší 18 let, nebude mu alkoholický nápoj vydán.
 5. Dodání zboží a přeprava (doprava)
  1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.
  2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky. Obvyklá dodací lhůta dodání výrobku je 5 až 7 pracovních dnů. Pokud nebude zboží skladem, je dodací lhůta do 30 kalendářních dnů. O této lhůtě bude kupující upozorněn elektronickou cestou v přiměřeném čase. Po uplynutí této doby bude se zákazníkem domlouvána náhrada nebo zrušení objednávky.
  3. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
   • prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;
   • prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „Poštou“).
  4. V případě nezastižení Kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se dle svého uvážení zboží doručit následující pracovní den, nebo dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence.
  5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze, technické specifikace. Po převzetí zboží je kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
  7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží; případně nepřevezme-li kupující zboží, ačkoli mu prodávající umožnil s ním nakládat.
  9. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cena:
   1. kurýrní společnost PPL CZ s.r.o. – 79,- Kč;
   2. Zásilkovna s.r.o. – Zásilkovna osobní odběr – 69,- Kč;
   3. Zásilkovna s.r.o. – Zásilkovna domů – 85,- Kč;
   4. Osobní odběr na adrese Husova 24, 290 01 Poděbrady – 0,- Kč.
 6. Cena zboží a platební podmínky (platba)
  1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce Prodávajícího na E-shopu, platná ke dni odeslání objednávky Kupujícím.
  2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
   • Dobírkou – Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště – 20,- Kč.
   • Platby kartou předem (online přes internet pomocí platební brány ComGate) - přijímáme spotřebitelské i business platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, Apple Pay. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní den – 0,- Kč.
   • Bankovním převodem – Po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u České spořitelny. Po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že Vám sdělíme termín, kdy zásilka dorazí – 0,- Kč.
   • Odložená platba - zákazník e-shopu má možnost nakoupit ihned, zaplatit později. Odložení platby až o 30 dnů je bezúročné. E-shop získá prostředky ihned po nákupu. – 0,- Kč.
   • Apple Pay - v platební bráně je možné zaplatit pomocí Apple Pay. Služba se zobrazuje uživatelům Apple zařízení s prohlížečem Safari.

    Kontakty
    ComGate Payments, a.s.
    Hradec Králové
    Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b
    500 02 Hradec Králové

    IČ: 279 24 505
    DIČ CZ27924505

    Volejte nám v pracovní dny 8:00 až 20:00.
    Tel.: +420 228 224 267
    E-mail: podpora@comgate.cz
  3. Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku poté nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a zvoleném způsobu dopravy.
  4. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím, nebo pracovníkovi držitele poštovní licence, nebo pracovníkovi smluvního přepravce.
  5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Odstoupení od smlouvy
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. Z důvodu průkaznosti odstoupení se Kupujícímu doporučuje odstoupení od Smlouvy učinit vůči Prodávajícímu písemně na adrese sídla Prodávajícího, tedy Husova 24, 290 01 Poděbrady, nebo na e-mailové adrese info@podebradskypivovar.cz. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od Smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou Smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.
  5. Pro odstoupení od Smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto VOP. Po vyplnění formuláře je potřeba zboží zabalit spolu s vyplněným formulářem a objednat svoz u prodávajícího prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách prodávajícího v sekci kontakty. Prodávající balík převezme a bezplatně ho odveze. Reklamace bude vyřešena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů dle podmínek Reklamačního řádu. O průběhu reklamace bude Kupující průběžně informován. V případě jakýchkoliv dotazů jo možné prodávajícího kontaktovat na výše uvedených kontaktech.
  6. Odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno kupujícím nejednajícím v dobré víře či kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.
  7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  8. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Odpovědnost za vady
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Kupující je povinen případnou vadu zboží oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
  3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  4. Ustanovení uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží
  5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady, jakož i způsob uplatnění vad u prodávajícího upravuje podrobně reklamační řád prodávajícího, který je k dispozici zde.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v souladu s pravidly, která jsou zveřejněny v samostatném dokumentu zde.
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. V rámci nákupu na webových stránkách prodávajícího může kupující odsouhlasit zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále může odsouhlasit se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od kupní smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené kupní smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
  2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
  3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené kupní smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto obchodních podmínek je uzavřena v českém jazyce.
  4. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
  5. Aktuální znění těchto obchodník podmínek se zveřejňuje na internetu zde a je obsaženo v každém objednávkovém formuláři/kupní smlouvě. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit obchodní podmínky s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li kupní smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto obchodních podmínek, má přednost znění Smlouvy.
  6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19. 10. 2021.

GEBAUER-PODĚBRADY, s.r.o.


Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (stáhnout zde)

Pokyny: Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit jej do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát:

Prodávající:      GEBAUER-PODĚBRADY, s.r.o.

IČO:                 261 82 491

Se sídlem:         Husova 24, 290 01 Poděbrady

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

E-mail:

Tel. číslo:

Věc:                 OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Objednal jsem si na Vašich internetových stránkách www.podebradskypivovar.cz zboží a oznamuji Vám tímto, že využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy, a to při zachování lhůty pro odstoupení určené. Níže připojuji parametry mé objednávky:

Datum objednání:          _____________________

Datum obdržení:           _____________________

Číslo objednávky:         _____________________

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (_____________________) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu) (_____________________).

V ………. dne ……………..

………..………..…………...

(vlastnoruční podpis)

Copyright: 2021 © Poděbradský Pivovar. 
Ve spolupráci se Street Light Production s.r.o. a marianrehak.com.