REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

1.1        Tento reklamační řád slouží k informování o správném postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad zboží zakoupeného kupujícím (dále jen „zákazník“) u společnosti GEBAUER-PODĚBRADY, s.r.o., IČO: 261 82 491, se sídlem na adrese Husova 24, 290 01 Poděbrady, provozovatelem internetového obchodu www.podebradskypivovar.cz (dále jen „dodavatel“). Byl vypracován ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2           Právo zákazníka na reklamaci vadného zboží

2.1        Dodavatel odpovídá za to, že jím prodávaná věc (dále jen „zboží“) je při předání zákazníkovi (u zboží zakoupeného na internetu v době předání prvnímu dopravci) ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží zákazníkem v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Zákazník zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 
2.2        Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může zákazník uplatnit u dodavatele své právo z vadného plnění, tedy zboží reklamovat. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při předání zákazníkovi, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho dodavatel výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že bylo vadné již při převzetí zákazníkem, pokud dodavatel neprokáže opak.
 
2.3        Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Dále nelze reklamovat takové zboží, které bylo prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, anebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
2.4        Je-li zákazník spotřebitelem, dodavatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.
 
2.5        Reklamace včetně případného odstranění vady, je-li požadováno, musí být vyřízena:
 
                  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů (včetně) ode dne jejího uplatnění; a/nebo
 
                  případně v delší lhůtě, na které se mohou zákazník s dodavatelem dohodnout.
 
2.6        Je-li zákazníkem spotřebitel, platí, že po uplynutí lhůty se má za to, že vada zboží skutečně existovala a zákazník má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 
2.7        Zákazník má právo žádat sdělení stavu reklamace. Pro tento účel je možné dodavatele kontaktovat v jeho sídle, na telefonním čísle či e-mailové adrese uvedené na webových stránkách dodavatele.
 
2.8        Dodavatel je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení (např. reklamační lístek) o tom, kdy zákazník právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení.
 
2.9        Požádá-li o to zákazník, který je spotřebitelem, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje. Je-li to potřebné, vysvětlí dodavatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení dodavatel zároveň uvede, že další práva zákazníka, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena.

3           Postup a místo pro uplatnění reklamace

3.1        Zákazník může reklamaci uplatnit v sídle dodavatele, a to doručením zboží na výše uvedenou adresu nebo na této adrese uplatní reklamaci osobně.
3.2        Reklamující zákazník je povinen při přepravě reklamované zboží vhodně zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození, např. vhodným obalem. Dodavatel doporučuje nechat balík s reklamovaným zbožím pojistit. Na balíku je nezbytné uvést zpáteční adresu. Balíky zaslané na dobírku nemohou být přijaty. Dodavatel má právo nepřevzít zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží je nadměrně znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání.
3.3        Zákazník je povinen věrohodným způsobem prokázat, že nárok na vyřízení reklamace přísluší jemu, tzn. že kromě vytknutí vady sdělí např. (nikoli však výlučně) identifikaci příslušné smlouvy uzavřené s dodavatelem, místo, cenu a dobu zakoupení zboží a datum převzetí zboží, a svá tvrzení řádně doloží, např. (nikoli však výlučně) prodejním dokladem či záručním listem.

4           Lhůta pro uplatnění reklamace

4.1        Zákazník je povinen vytknout vadu dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.
 
4.2        Není-li dále stanoveno jinak, lhůta pro uplatnění reklamace činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží. U spotřebního zboží je zákazník oprávněn uplatnit právo z vadného plnění do data spotřeby vyznačeného na obalu zboží, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se na ní ustanovení o záruce za jakost dle čl. 6.
 
4.3        Právo na reklamaci zboží zákazníkovi zanikne, nebylo-li uplatněno ve lhůtě pro uplatnění reklamace. Lhůtu k uplatnění reklamace nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, neběží nová lhůta k uplatnění reklamace, nýbrž pokračuje původní lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží zákazníkem.

5           Nároky z vadného plnění

5.1        Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od smlouvy. Zákazník sdělí dodavateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li své právo včas, má práva jako v případě vady, která je nepodstatným porušením smlouvy. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 
5.2        Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li dodavatel vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele.
 
5.3        Zákazník má dále právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. O proplacení nákladů je zákazník povinen žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout dodavateli vadu zboží.
 
5.4        Není-li zákazníkem dodavatele podnikatel, platí, že nemá-li při převzetí zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce zboží popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se nehodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti nebo zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti a není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

6           Záruka za jakost

6.1        Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
 
6.2        Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
 
6.3        Záruční doba běží od předání zboží zákazníkovi; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od jeho dojití do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Na žádost zákazníka je dodavatel povinen vydat zákazníkovi při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení zboží.
 
6.4        Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu dodavatel.
 
6.5        Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení ostatních článků tohoto reklamačního řádu.

7           Zboží prodávané za sníženou cenu

7.1        Jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží a byla-li jeho cena snížena např. z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje, odpovídá dodavatel za vady takto prodaného zboží v běžném režimu a rozsahu.
 
7.2        Pro zboží prodávané za sníženou cenu z důvodu, že má vady nebránící jeho užívání k určenému účelu či jde o zboží použité, platí odchylky od obecných pravidel stanovených v tomto reklamačním řádu, uvedené v tomto článku. Dodavatel je povinen zákazníka upozornit, že zboží je použité či že má vadu, a sdělit mu, o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nového nebo použitého zboží, pro které byla sjednána nižší cena, dodavatel neodpovídá. Vyskytne-li se u zboží prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má zákazník právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4 a 5 tohoto Reklamačního řádu. Má-li však takové zboží vadu, z níž je dodavatel zavázán, má zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.
 
7.3        U zboží použitého je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se dodavatel takto se zákazníkem dohodne. Dodavatel je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi zboží.

8           Mimosoudní řešení sporů

8.1        Každý zákazník, který je spotřebitelem a uzavře s dodavatelem smlouvu o dodávce zboží, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne. Zákazník je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město. Podrobné informace o této možnosti jsou k dispozici na webové stránce www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do půl roku ode dne, kdy zákazník poprvé u dodavatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
 
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 19. 10. 2021.
 
GEBAUER-PODĚBRADY, s.r.o.